T 43  דבק לאבטחת הברגות לא נקיות

חוזק בינוני צמיגות גבוהה

T 42 דבק לאבטחת הברגות חוזק בינוני

צמיגות בינונית

T 75 דבק לאבטחת הברגות חוזק גבוה

צמיגות גבוהה

T 70 דבק לאבטחת הברגות חוזק גבוה

צמיגות בינונית

T 62 אבטחת הברגות חוזק בינוני

  T 22 דבק לאבטחת הברגות חוזק נמוך 

צמיגות בינונית

T 90 אבטחת הברגות חוזק גבוה מחלחל

צמיגות נמוכה

T 45 דבק לאבטחת הברגות חוזק בינוני סמיך

דבק לאבטחת הברגות חוזק בינוני T41

צמיגות נמוכה

AT01 דבק לאבטחת הברגות חוזק בינוני 

צמיגות בינונית - סידרה מוזלת

AT05 דבק לאבטחת הברגות חוזק גבוה

צמיגות בינונית - סידרה מוזלת